แนะนำเมืองแพร่

จังหวัดแพร่

ข้อมูลทั่วไป

map_phraelink

       จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เชื่อกันว่าเป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกันทั่วไป แพร่เริ่มเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย เรียกชื่อว่า เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมีอำนาจในเขตลานนาไทย ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน
         จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่

อาณาเขต


ทิศเหนือ จดจังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา

ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย

ทิศตะวันออก จดจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก จดจังหวัดลำปาง

คำขวัญเมืองแพร่

หม้อฮ่อมไม้สัก..ถิ่นรักพระลอ..

ช่อแฮศรีเมือง…ลือเลื่องแพะเมืองผี…

คนแพร่นี้ใจงาม…

สถานที่ท่องเที่ยว

Khum

 คุ้มเจ้าหลวง

1237746653

 แพะเมืองผี

cho-hae3 (1)

 พระเจ้าทันใจ

p11

 พระธาตุช่อแฮ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s